De Zumpe waardevolle natuur

refugium voor wilde flora en fauna

In De Zumpe vind je een uniek natuurgebied in een laagte tussen de rivierduinen aan de oostkant van Doetinchem. Bijzondere hydrologische omstandigheden, kalkrijk grondwater, kwel en diversiteit in gradiënten geven het gebied het natte karakter. Vochtig grasland, moerassen, poelen, slootjes, broekbosjes en houtwallen verraden verschillen in de aard en opbouw van bodem en diepere grondlagen. De rijke flora en fauna van een hoge ecologische waarde wordt daarom met respect en passie beschermd.


De afdeling is eigenaar van 3,2 hectare grond in De Zumpe. Vanaf de aankoop in 1915 hebben de leden het gebied zelf beheerd en onderhouden. Op dit moment regelt, organiseert en coördineert de Zumpebeheergroep alles wat nodig is om het eigen natuurterrein optimaal in stand te houden.

Klaverzuring in hakhoutbos

Het KNNV-terrein is een rustgebied. Het is niet vrij toegankelijk en verboden voor honden. Leden kunnen het terrein bezoeken in overleg met de Zumpebeheergroep. Jaarlijks organiseert de afdeling een excursie in het voorjaar en een natuurwerkdag in het najaar. Ook niet-leden zijn dan welkom.
Het betreden is op eigen risico. Ons terrein is nat, moeilijk begaanbaar en met gevaar van vallend hout. Andere delen van De Zumpe hebben betere en veilige wandelpaden en zijn vrij toegankelijk, zoals de Ruige Horst.

Het begon in 1915 met de aankoop van een eigen terrein van ca. 3,2 ha. in De Zumpe. Natuurbescherming was een belangrijk doel, maar na de Tweede Wereldoorlog werd De Zumpe van verschillende kanten bedreigd door ontwikkelingen in de agrarische sector, verstedelijking en industrialisering. Gelukkig kwam er een kentering en werden de kwaliteiten van het gebied ook buiten de KNNV onderkend. In 1962 werd De Zumpe door de gemeente aangewezen als “natuurterrein” en ruim twee decennia later wees het Ministerie van Landbouw en Visserij De Zumpe aan als “Beschermd Natuurmonument”.  Het gebied had toen ook al de status “Vogelreservaat, niet vrij om te betreden”. De Zumpe is vervolgens deel gaan uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur en is nu onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Deze status geldt niet alleen voor onze Zumpe, maar voor de hele Zumpe. In de loop der jaren zijn aangrenzende terreinen van meerdere eigenaren toegevoegd aan het natuurgebied. Die eigenaren hebben onder begeleiding van de Provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem de handen ineen geslagen voor het behoud en de ontwikkeling van een uniek natuurgebied, onlangs nog 23 ha. groot, maar volop in de groei. Volgens huidige planning is het einddoel een natuurgebied van maximaal 120 ha.

.

Daslook in Eikenmoeras
Daslook in het Eikenmoeras

In 2015 heeft de afdeling het 100-jarig jubileum gevierd van het eigendom van De Zumpe. Ter gelegenheid daarvan verschenen er twee uitgaven, het fotoboek “De Zumpe 100, jaar natuurgebied” en “Flora en fauna van De Zumpe, 100 jaar waarnemingen in het natuurgebied van KNNV afdeling Regio Doetinchem”. De laatste uitgave is aan te vragen in PDF-bestand bij de webmaster of via het contactformulier.

Start onderstaande uitzending van de radio ‘Vroege Vogels’ en beluister het eerste half uur over De Zumpe:

Vroege Vogels radio dd 2021-06-20

Start onderstaande uitzending van TV Gelderland door op de foto te klikken:

Nature Today, De Zumpe 2023-04: Nature Today | Mooie start van de lente voor natuurgebied de Zumpe dankzij natte wintermaanden